نویسنده = آزرمی، سمیه
بررسی ارتباط تزریق واکسن ب ث ژ با فراوانی و شدت بیماری کووید-19

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 2205-2213

10.30491/jmm.2024.1006631.1145

سمیه آزرمی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ یزدان احمدی؛ علی مرادی؛ فائضه بنی یعقوبی؛ سعید نظری؛ مریم شعبانی


چالش های مدیریت پرستاری در مواجهه با کووید-19 در بیمارستان های نظامی: یک مطالعه کیفی

دوره 24، شماره 8، آذر و دی 1401، صفحه 1529-1538

10.30491/JMM.24.8.1529

سمیه آزرمی؛ سید امیرحسین پیشگویی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ علی مرادی؛ فائضه بنی یعقوبی؛ فرشید الازمنی نوده


تببین راهکارهای ارتقای مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان های نظامی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1057-1067

10.30491/JMM.24.1.1057

سمیه آزرمی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ سید امیر حسین پیشگویی؛ حمیدرضا خانکه؛ سید ضیاء هجری پور