نویسنده = سید مرتضی حسینی
بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی در یک دانشگاه علوم پزشکی

دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 200-204

سیما نوحی؛ سید مرتضی حسینی؛ حمید رخساری زاده؛ امین صبوری؛ غلامحسین علیشیری


بررسی اثر بخشی ترکیب درمانی آزیترومایسین و پردنیزولون در عوارض مزمن ریوی مصدومین شیمیایی با سولفورموستارد

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 81-88

مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ یونس پناهی؛ سید محسن آقایی میبدی؛ سید مرتضی حسینی