نویسنده = علی خوانین
بررسی اثر مواجهه توأم سوخت جت JP-4 و صدا بر افت شنوایی در رت

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 341-352

10.30491/JMM.22.4.4

محمدباقر عبداللهی؛ علی خوانین؛ حمزه محمدی؛ سمیه فرهنگ دهقان؛ معصومه کایدانی


حذف فوتوکاتالیستی سودوموناس آئروژنزا از هوا با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبت شده بر زئولیت طبیعی ایران

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 157-162

فیروز ولی پور؛ عباس رضایی؛ احمد جنیدی جعفری؛ علی خوانین


اندازه‌گیری ظرفیت کار فیزیکی نیروهای نظامی پیاده سپاه پاسداران در ‏شرایط آب و هوایی آزمایشگاهی نرمال و خیلی گرم و مرطوب

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 67-72

فیروز ولی‌پور؛ علی خوانین؛ حسن اصیلیان؛ غلامحسین پورتقی؛ حسنعلی محبی؛ نعمت‌اله جنیدی؛ محمدمهدی نقی‌زاده؛ امین ممیزی؛ حامدصادق علوی