نویسنده = عباس رضایی
حذف فوتوکاتالیستی سودوموناس آئروژنزا از هوا با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبت شده بر زئولیت طبیعی ایران

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 157-162

فیروز ولی پور؛ عباس رضایی؛ احمد جنیدی جعفری؛ علی خوانین


بررسی اثر گندزدایی آب با کلر بر رها سازی و حذف اندوتوکسین

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 249-256

عباس رضائی؛ قادر غنی زاده؛ احمد رضا یزدانبخش؛ قربان بهزادیان نژاد؛ علی خوانین؛ محمد تقی قانعیان؛ سید داور سیادت؛ ابراهیم حاجی زاده