نویسنده = بیات، نوشین
عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 1-6

نوشین بیات؛ زهرا حاجی امینی؛ غلامحسین علیشیری؛ مهدی پایدار؛ عباس عبادی؛ اکرم پرنده


مقایسه اندازه‌گیری تراکم معدنی استخوان در افراد مواجهه شده با گاز ‏سولفور موستارد و افراد نرمال

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 37-41

غلامحسین علیشیری؛ مصطفی قانعی؛ لیلا زاهدی شولامی؛ نوشین بیات؛ محمدمهدی امام؛ امیر مسعود جعفری