نویسنده = حسینی، سید محمد جواد
مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 71-74

عباس عبادی؛ شهلا یوسفی گشتاسب؛ مرتضی خاقانی زاده؛ سید محمد جواد حسینی؛ افسانه رئیسی فر؛ معصومه معصومی؛ فاطمه محمود زاده؛ محسن ملاهادی


بررسی تاثیر آموزش پیشگیری و درمان حوادث بیو تروریسم بر آگاهی و نگرش پرستاران

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 295-301

زهرا مشتاق عشق؛ سید محمد جواد حسینی؛ حمید علوی مجد؛ ناهید آقایی