نویسنده = آزاد مرزآبادی، اسفندیار
مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، تجارب عاطفی و دوسوگرایی ابراز هیجان در سربازان با تلاش-های خودکشی و عادی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 282-290

امیر قاسمی نواب؛ سهراب امیری؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی


مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 25-30

زهرا حاجی امینی؛ ضرغام چراغعلی پور؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ عباس عبادی؛ علی نوروزی کوشالی


بررسی نیازهای آموزشی کارکنان بهداشت و درمان برای مقابله پزشکی موثر با مصدومیت‌های هسته‌ای

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 209-216

حسن توکلی؛ سید مهدی مدرسی؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی


بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 141-152

خدابخش احمدی؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ علی ملازمانی


بررسی استرس های کارکنان یک واحد نظامی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 279-284

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ سید حسین سلیمی