نویسنده = تولایی، محمود
معرفی و ارزیابی پانل بیست و پنج گانه SNP های اتوزمال آگاهی بخش جهت تعیین هویت ژنتیکی انسان

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 201-211

رضا بازیار؛ سید مصطفی حسینی؛ محمود تولایی؛ پیام حاجی بابایی؛ حسن بهمنی؛ علیرضا رفعتی


بررسی تاثیر اپی ژنتیکی کلاستر miR17/92 در غربالگری غیرتهاجمی بیماری‌های تنفسی با زمینه ژنتیکی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 116-126

اکبر قربانی الوانق؛ محمود تولایی؛ حوری عدالت


هاپلوتیپ‌های میتوکندری؛ ابزاری قدرتمند در مردم‌شناسی و کشف جرم

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 161-165

میررحیم فخرز؛ محمود تولایی؛ مسعود هوشمند؛ عبدا... سجادیان


شناسایی کلستریدیوم بوتولینوم تیپA، B و E با استفاده از Multiplex PCR

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 231-238

مجتبی سعادتی؛ شهرام نظریان؛ محمود تولایی؛ جعفر امانی؛ هادی شیرزاد