دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 56، مرداد و شهریور 1393 

پژوهشی اصیل

معنویت، کارکنان نظامی، استرس شغلی

صفحه 53-60

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ سعید نیک نفس


مقایسه سبک‌های حل مسئله در سربازان وابسته به مواد و سربازان بهنجار

صفحه 69-75

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ سید مرتضی هاشمی زاده؛ پریا شکوهی


بررسی اثربخشی تئاتر درمانی بر سطح استدلال اخلاقی

صفحه 77-82

سوده امیرخانی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ ارمیتا نوئین


تاثیر فرانشیز بر مخاطره اخلاقی بیمه شدگان در خدمات درمانی نیروهای مسلح : مطالعه موردی در تهران

صفحه 93-98

مهدی ابراهیم نیا؛ جعفر خضری؛ احسان تیمورزاده؛ محمد مسکرپور امیری؛ علی فرزانه