دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 37، مهر و آبان 1388 

پژوهشی اصیل

روش های کاهش تولید پسماند بیمارستانی

صفحه 127-133

حسین معصوم بیگی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ جمشید تاجیک


وضعیت سلامت روان در پرستاران نظامی

صفحه 135-141

مینو اسدزندی؛ رقیه سیاری؛ عباس عبادی؛ هرمز سنایی نسب


ارزیابی روش هیدروژن سولفاید در تعیین آلودگی مدفوعی منابع آب آشامیدنی

صفحه 143-148

مرتضی ایزدی؛ احمد سبزعلی؛ نعمت ا... جنیدی جعفری؛ مهناز نیک آیین؛ بیژن بینا؛ مریم حاتم زاده


شیوع ژن های TEM1 و SHV1 در کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف

صفحه 149-153

احمد خورشیدی؛ زهرا مؤذن؛ مهدی روحانی؛ رضوان منیری؛ غلامرضا شجری؛ غلامعباس موسوی


تأثیر جزوات آموزشی مقابله با بلایا بر میزان آگاهی افراد

صفحه 161-164

مسعود ثقفی نیا؛ زهرا دانیال؛ زهره قمیان؛ علی اصغر حائری


ارزیابی مقایسه ای کیفیت باکتریایی، شیمیایی و ارگانولپتیک غذاهای طبخ شده با تجهیزات معمولی و نوین

صفحه 165-170

حمیدرضا توکلی؛ قدرت ا... صوفی آبادی؛ داود فرج زاده؛ حسن رفعتی؛ علی اکبر کریمی زارچی


ارزیابی کمّی بیوآیروسول ها در اتاق جراحی و کارآیی سیستم های کنترلی

صفحه 171-174

سید باقر مرتضوی؛ علی داداش پور آهنگر؛ عباس رضایی؛ رمضان میرزایی؛ علی خوانین؛ مهدی بهرام بیگی