نمایه نویسندگان

آ

 • آزادمرزآبادی، اسفندیار ارزیابی بالینی ارتوپدی و توان‌بخشی جانبازان قطع عضو در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 229-234]

ا

 • ابراهیم نیا، مهدی میزان رضایت مندی بیماران بستری در بیمارستان های نظامی از ارایه خدمات [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 101-105]
 • ابوعلی، فریده اثرات هگزامتیلن تترآمین بر ماکروفاژهای بافت ریه موش های صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 27-31]
 • احمدی، خدابخش میزان اختلال استرس پس از ضربه نیابی در فرزندان جانبازان شیمیایی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 153-159]
 • احمدی، فضل الله مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی: مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 7-12]
 • احمدی زاده، محمد جواد مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 173-178]
 • اسکندری، حسین مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 173-178]
 • اسماعیل پور مرندی، حسین انگیختگی و فعال‌سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 185-190]
 • اسمعیلی گیوی، حمید رضا عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 93-99]
 • اسمعیلی گیوی، محمد رضا عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 93-99]
 • امیری، حسین ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388 [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 167-171]
 • امینی، علی رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 65-70]
 • انیسی، جعفر میزان اختلال استرس پس از ضربه نیابی در فرزندان جانبازان شیمیایی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 153-159]
 • اوجاقی، حبیب فراوانی اختلالات بینایی در مراجعان به کمیسیون معافیت پزشکی بیمارستان علوی اردبیل [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 235-240]
 • ا... وردی پور، حمید تاثیر آموزش مبتنی بر مدل «مراحل تغییر» بر ارتقای فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 123-130]
 • ایزدی، مرتضی مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 13-18]
 • ایزدی، مرتضی میزان صحت گزارشات آزمایشگاهی مربوط به تب تیفوئید [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 149-152]
 • ایزدی، مرتضی مقایسه شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های تهران با استانداردهای کشوری [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 223-228]
 • ایمانی فولادی، عباسعلی تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 203-209]

ب

 • بازرگانی، محمد طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 117-122]
 • برجعلی، احمد مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 173-178]
 • بهادران، حسین تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 203-209]
 • بهادری، محمدکریم طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 117-122]
 • بیات، نوشین عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]

پ

 • پارساپور، رکسانا تاثیر آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 33-37]
 • پاکجو، افشین لزوم اصلاح ماهوی کنوانسیون‌های منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی با تاکید بر کنوانسیون خلع سلاح زیستی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 179-184]
 • پایدار، مهدی عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]
 • پرستش، محمد مقایسه چهار برنامه حرکت درمانی، ماساژدرمانی، مکانوتراپی و ترکیبی روی عضلات روتاتور کاف مبتلایان به سندروم گیرافتادگی شانه [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 81-88]
 • پرنده، اکرم عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]
 • پناهی، یونس میزان صحت گزارشات آزمایشگاهی مربوط به تب تیفوئید [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 149-152]
 • پور محمد، فاطمه لزوم اصلاح ماهوی کنوانسیون‌های منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی با تاکید بر کنوانسیون خلع سلاح زیستی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 179-184]

ت

 • توفیقی، شهرام ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 23-26]
 • توفیقی، شهرام عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درمانی در مناطق عملیاتی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 107-110]
 • توفیقی، شهرام طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 117-122]
 • تولایی، محمود هاپلوتیپ‌های میتوکندری؛ ابزاری قدرتمند در مردم‌شناسی و کشف جرم [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 161-165]
 • تیمورزاده، احسان میزان آمادگی سه بیمارستان منتخب مرزی در رویارویی با بحران [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 19-22]
 • تیمورزاده، احسان عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درمانی در مناطق عملیاتی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 107-110]

ث

 • ثقفی، عبدا... ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388 [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 167-171]

ج

 • جاجوندیان، رویا ارزیابی بالینی ارتوپدی و توان‌بخشی جانبازان قطع عضو در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 229-234]
 • جدیدی، خسرو مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تاخیری گاز خردل بر چشم [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 191-195]
 • جنیدی جعفری، نعمت ا... میزان صحت گزارشات آزمایشگاهی مربوط به تب تیفوئید [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 149-152]
 • جنیدی جعفری، نعمت اله مقایسه شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های تهران با استانداردهای کشوری [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 223-228]
 • جوهری نیا، سیمین ارزیابی بالینی ارتوپدی و توان‌بخشی جانبازان قطع عضو در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 229-234]

چ

 • چگینی، علیرضا فراوانی اختلالات بینایی در مراجعان به کمیسیون معافیت پزشکی بیمارستان علوی اردبیل [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 235-240]

ح

 • حاجی امینی، زهرا عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]
 • حاجی امینی، زهرا عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 211-216]
 • حسن زاده، ناصر انگیختگی و فعال‌سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 185-190]
 • حسینی، سید محمد جواد مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 71-74]
 • حسینی، سیدمرتضی ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 75-79]
 • حقیقی، مهران مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تاخیری گاز خردل بر چشم [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 191-195]
 • حلی ساز، محمد تقی ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 75-79]

خ

 • خاقانی زاده، مرتضی مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 71-74]
 • خانی، حسن ارزیابی بالینی ارتوپدی و توان‌بخشی جانبازان قطع عضو در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 229-234]
 • خدامی ویشته، حمید رضا میزان رضایت مندی بیماران بستری در بیمارستان های نظامی از ارایه خدمات [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 101-105]
 • خرسندی، علی اصغر اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان دامغان [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 131-135]
 • خمسه، فریال عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 211-216]
 • خوبدل، مهدی تاثیر جریان هوا، باران و گذشت زمان بر بقای پِرمِترین در یونیفرم های نظامی آغشته [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 57-63]
 • خوشنویس، محمدعلی تاثیر لباس محافظتی شیمیایی بر میزان شاخص تنش فیزیولوژیک [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 111-115]

د

 • دادگری، فهیمه رضایت‌مندی بیماران از عملکرد تیم بهداشتی- درمانی در زمینه رعایت مفاد منشور حقوق بیمار [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 143-148]
 • دانشمندی، محمد ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388 [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 167-171]
 • دشت نورد، حسین تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 203-209]
 • دلاوری، عبدالرضا میزان آمادگی سه بیمارستان منتخب مرزی در رویارویی با بحران [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 19-22]

ذ

 • ذیقیمت، فرزانه ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388 [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 167-171]

ر

 • رئیسی فر، افسانه مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 71-74]
 • ربانی، مسعود مقایسه شاخص‌های دندان و عوامل مرتبط با آن در فرزندان 12-6ساله [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 137-142]
 • رحیمی، مطلب تاثیر آموزش مبتنی بر مدل «مراحل تغییر» بر ارتقای فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 123-130]
 • رخساری زاده، حمید ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 75-79]
 • رشادت جو، محمود میزان اختلال استرس پس از ضربه نیابی در فرزندان جانبازان شیمیایی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 153-159]
 • رضایی، مریم مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 13-18]
 • رفعتی، حسن ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک در بخش های منتخب بیمارستان های شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 197-202]
 • رفیع زاده، پرویز مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تاخیری گاز خردل بر چشم [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 191-195]
 • رنجبر، رضا میزان صحت گزارشات آزمایشگاهی مربوط به تب تیفوئید [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 149-152]
 • رنجبر، رضا مقایسه شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های تهران با استانداردهای کشوری [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 223-228]

ز

 • زابلی، روح اله ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک در بخش های منتخب بیمارستان های شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 197-202]
 • زارعیان، آرمین رضایت‌مندی بیماران از عملکرد تیم بهداشتی- درمانی در زمینه رعایت مفاد منشور حقوق بیمار [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 143-148]
 • زمانی، محمد عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 211-216]

س

 • سالم، محمد ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک در بخش های منتخب بیمارستان های شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 197-202]
 • سجادیان، عبدا... هاپلوتیپ‌های میتوکندری؛ ابزاری قدرتمند در مردم‌شناسی و کشف جرم [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 161-165]
 • سعادتی، مجتبی تولید آنتی توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 51-56]
 • سلیمی، سید حسین رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 65-70]

ش

 • شاهرودی، پرویز مقایسه شاخص‌های دندان و عوامل مرتبط با آن در فرزندان 12-6ساله [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 137-142]

ص

 • صادقی، محمد مقایسه شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های تهران با استانداردهای کشوری [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 223-228]
 • صادقیان، مجید همه گیری شناسی آسیب های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 89-92]
 • صادقی پور، علیرضا مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تاخیری گاز خردل بر چشم [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 191-195]
 • صانعی دهکردی، علیرضا اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان دامغان [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 131-135]
 • صداقت، علی طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 117-122]
 • صدرایی، سید همایون تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 203-209]
 • صدرایی، همایون اثرات هگزامتیلن تترآمین بر ماکروفاژهای بافت ریه موش های صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 27-31]

ط

 • طبرسا، غلامعلی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 93-99]
 • طیبی، علی همه گیری شناسی آسیب های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 89-92]
 • طیبی فرد، حمید ارزیابی بالینی ارتوپدی و توان‌بخشی جانبازان قطع عضو در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 229-234]

ع

 • عابدی، لطفعلی عوامل فردی موثر بر رضایت شغلی نیروهای نظامی [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 45-49]
 • عامریون، احمد میزان آمادگی سه بیمارستان منتخب مرزی در رویارویی با بحران [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 19-22]
 • عامریون، احمد میزان رضایت مندی بیماران بستری در بیمارستان های نظامی از ارایه خدمات [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 101-105]
 • عبادی، عباس عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]
 • عبادی، عباس مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی: مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 7-12]
 • عبادی، عباس ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 23-26]
 • عبادی، عباس مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 71-74]
 • عبادی، عباس تاثیر لباس محافظتی شیمیایی بر میزان شاخص تنش فیزیولوژیک [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 111-115]
 • عبادی، عباس عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 211-216]
 • عبدی، زهرا اثرات هگزامتیلن تترآمین بر ماکروفاژهای بافت ریه موش های صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 27-31]
 • عزیزآبادی فراهانی، مهدی میزان رضایت مندی بیماران بستری در بیمارستان های نظامی از ارایه خدمات [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 101-105]
 • عسگری، علیرضا همه گیری شناسی آسیب های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 89-92]
 • علی بخشی، اسماعیل مقایسه چهار برنامه حرکت درمانی، ماساژدرمانی، مکانوتراپی و ترکیبی روی عضلات روتاتور کاف مبتلایان به سندروم گیرافتادگی شانه [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 81-88]
 • علیشیری، غلام حسین مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 13-18]
 • علیشیری، غلام حسین ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 75-79]
 • علیشیری، غلامحسین عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]

غ

 • غنجال، علی مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 13-18]

ف

 • فتحی آشتیانی، علی عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 211-216]
 • فتحیان، نصرا... عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درمانی در مناطق عملیاتی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 107-110]
 • فخر جهانی، فرهاد ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 75-79]
 • فخرز، میررحیم هاپلوتیپ‌های میتوکندری؛ ابزاری قدرتمند در مردم‌شناسی و کشف جرم [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 161-165]
 • فرشی، معصومه ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388 [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 167-171]
 • فرهی بوزنجانی، برزو طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 117-122]
 • فلسفی نژاد، محمدرضا مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 173-178]

ق

 • قاسمی، محمد مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 13-18]
 • قانعی، مصطفی مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی: مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 7-12]
 • قریشی، سید حمید عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 211-216]

ک

 • کاظم نژاد، انوشیروان مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی: مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 7-12]
 • کاظمی پور، مریم مقایسه چهار برنامه حرکت درمانی، ماساژدرمانی، مکانوتراپی و ترکیبی روی عضلات روتاتور کاف مبتلایان به سندروم گیرافتادگی شانه [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 81-88]
 • کاکا، غلامرضا تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 203-209]
 • کرمعلی، مازیار ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک در بخش های منتخب بیمارستان های شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 197-202]
 • کرمی، علی لزوم اصلاح ماهوی کنوانسیون‌های منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی با تاکید بر کنوانسیون خلع سلاح زیستی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 179-184]
 • کرمی، غلامرضا میزان اختلال استرس پس از ضربه نیابی در فرزندان جانبازان شیمیایی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 153-159]
 • کرمی نیا، رضا رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 65-70]
 • کریمی ز ارچی، علی اکبر همه گیری شناسی آسیب های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 89-92]
 • کریمی زارچی، علی اکبر ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 23-26]
 • کریمی زارچی، علی اکبر مقایسه شاخص‌های دندان و عوامل مرتبط با آن در فرزندان 12-6ساله [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 137-142]
 • کریمی نسب، محمد حسین ارزیابی بالینی ارتوپدی و توان‌بخشی جانبازان قطع عضو در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 229-234]
 • کشاورز، حسین مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 13-18]
 • کلروزی، فاطمه رضایت‌مندی بیماران از عملکرد تیم بهداشتی- درمانی در زمینه رعایت مفاد منشور حقوق بیمار [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 143-148]

گ

 • گلپایگانی، مسعود مقایسه چهار برنامه حرکت درمانی، ماساژدرمانی، مکانوتراپی و ترکیبی روی عضلات روتاتور کاف مبتلایان به سندروم گیرافتادگی شانه [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 81-88]

م

 • محبی، حسنعلی تاثیر لباس محافظتی شیمیایی بر میزان شاخص تنش فیزیولوژیک [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 111-115]
 • محمد فام، ایرج تاثیر آموزش مبتنی بر مدل «مراحل تغییر» بر ارتقای فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 123-130]
 • محمدفام، ایرج کاربرد علایم هشداردهنده در کنترل نرخ رفتارهای ناایمن [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 39-44]
 • محمدی ازنی، صادق اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان دامغان [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 131-135]
 • محمود زاده، فاطمه مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 71-74]
 • مزروعی، حسین عوامل فردی موثر بر رضایت شغلی نیروهای نظامی [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 45-49]
 • معصومی، رحیم فراوانی اختلالات بینایی در مراجعان به کمیسیون معافیت پزشکی بیمارستان علوی اردبیل [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 235-240]
 • معصومی، معصومه مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 71-74]
 • معینی، بابک تاثیر آموزش مبتنی بر مدل «مراحل تغییر» بر ارتقای فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 123-130]
 • مفید، محمود تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 203-209]
 • مقدمی، محسن تاثیر آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 33-37]
 • مقیم بیگی، عباس تاثیر آموزش مبتنی بر مدل «مراحل تغییر» بر ارتقای فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 123-130]
 • ملانوروزی، کیوان مقایسه چهار برنامه حرکت درمانی، ماساژدرمانی، مکانوتراپی و ترکیبی روی عضلات روتاتور کاف مبتلایان به سندروم گیرافتادگی شانه [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 81-88]
 • ملاهادی، محسن مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 71-74]
 • مهدوی نسب، حسین تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 203-209]
 • میراحمدی‌زاده، علی‌رضا تاثیر آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 33-37]
 • میرزایی، اردوان عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درمانی در مناطق عملیاتی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 107-110]
 • میرشفیعی، غلامعلی تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 203-209]
 • میری، سیدمحمد ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 75-79]
 • مینایی، محمد ابراهیم تولید آنتی توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 51-56]

ن

 • ناجی، مرتضی انگیختگی و فعال‌سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 185-190]
 • نادری، مصطفی مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تاخیری گاز خردل بر چشم [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 191-195]
 • نجاتی، وحید مقایسه کارکردهای اجرایی شناختی مغز در نابینایان و همتایان بینا [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 217-221]
 • نجفی کلیانی، مجید تاثیر لباس محافظتی شیمیایی بر میزان شاخص تنش فیزیولوژیک [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 111-115]
 • نجفی مهری، سهیل همه گیری شناسی آسیب های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 89-92]
 • نجفی مهری، سهیل تاثیر لباس محافظتی شیمیایی بر میزان شاخص تنش فیزیولوژیک [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 111-115]
 • نحریر، بتول ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 23-26]
 • نقشواریان، مجتبی تاثیر آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 33-37]
 • نورانی، محمد رضا تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 203-209]
 • نوکنده، زینب اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان دامغان [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 131-135]

و

 • واحدی، مسعود ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388 [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 167-171]
 • واعظ موسوی، سید محمدکاظم انگیختگی و فعال‌سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 185-190]

ه

 • هزاوه ای، سید محمد مهدی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل «مراحل تغییر» بر ارتقای فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 123-130]
 • همتی، عبدالرسول تاثیر آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 33-37]
 • هنرور، حسن ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 23-26]
 • هوشمند، مسعود هاپلوتیپ‌های میتوکندری؛ ابزاری قدرتمند در مردم‌شناسی و کشف جرم [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 161-165]

ی

 • یوسفی گشتاسب، شهلا مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 71-74]