نویسنده = خوش فطرت، معصوم
مروری بر 17 سال کاربرد مدل مراقبت پیگیر بر پیامدهای بیماری‌های حاد و مزمن: توصیف و ارزیابی کیفیت روش‌شناسی مقالات

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 27-55

سید محمدمسعود موسوی نسب؛ امیر واحدیان عظیمی؛ محمود ثالثی؛ انسیه واحدی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ معصوم خوش فطرت؛ فرشید رحیمی بشر