نویسنده = آخوند، محمد
تنوع گونه ها و وفور نسبی مگس های حایز اهمیت پزشکی در جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در سال 1389

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 261-270

مهدی خوبدل؛ کامران اکبرزاده؛ حسین جعفری؛ علی مهرابی توانا؛ مرتضی ایزدی؛ علی موسوی جزایری؛ محمد مهدی بهمنی؛ مهدی سالاری؛ محمد آخوند؛ مرتضی رحیمی؛ محمد نوبخت؛ جواد رفیع نژاد