نویسنده = اکبری، حامد
رابطه چاقی با نوبت‌کاری؛ مطالعه گذشته‌نگر

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 93-97

محمد غلامی فشارکی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ فرید زایری؛ محسن روضاتی؛ حامد اکبری


مواجهه شغلی رانندگان و مجاورین تراکتور با صدا به‌هنگام عملیات با دور موتور و دنده‌های مختلف

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 149-154

محمدرضا منظم؛ فرشاد ندری؛ نرگس خانجانی؛ محمدرضا قطبی راوندی؛ حامد ندری؛ طیبه برسم؛ محسن شمسی؛ حامد اکبری


ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بی‌نهایت کم

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 133-140

محمدرضا قطبی راوندی؛ محمد رضا منظم؛ علی اکبر حقدوست؛ طیبه برسم؛ حسام اکبری؛ حامد اکبری