نویسنده = رحمتی، فاطمه
اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افکار خودکشی سربازان وظیفه

دوره 23، شماره 6، مرداد و شهریور 1400، صفحه 499-507

10.30491/JMM.23.6.499

محمد رستمی؛ اسفندیار آزاد؛ فاطمه رحمتی


مقایسه‌ کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در پرستاران قبل و هم‌زمان با اپیدمی کووید-19

دوره 23، شماره 5، مرداد و شهریور 1400، صفحه 395-403

10.30491/JMM.23.5.395

محمدمهدی سالاری؛ فاطمه رحمتی؛ اکرم پرنده


ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری در دانشگاه منتخب نظامی شهر تهران سال 1397

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 393-400

10.30491/JMM.22.4.9

زهره وفادار؛ فاطمه رحمتی نجارکلایی؛ اکرم پرنده


عوامل مؤثر بر شاخص‌ ضریب اشغال تخت بر اساس تصمیم گیری های چند معیاره (تحلیل سلسله مراتبی) در یک بیمارستان نظامی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 344-350

مریم یعقوبی؛ محمدرضا سلطانی زرندی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی


بررسی میزان پیش بینی کننده دانش تغذیه با رفتارهای تغذیه‌ای کارکنان درمانی در یکی از بیمارستان‌های نظامی شهر مشهد

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 126-134

احسان اسحقی؛ حسین رستمی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ مریم یعقوبی


بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری بر وظایف مدیریت ارتباط با مشتری در یک بیمارستان نظامی

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1395، صفحه 308-315

مریم یعقوبی؛ سید حسن امیری فینی؛ فاطمه رحمتی نجارکلایی


آگاهی، باور و رفتار مصرف مواد غذایی در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی: کاربرد الگوی اعتقاد بهد اشتی

دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 206-213

حسین دینی طلاتپه؛ حمید رضا توکلی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ آراسب دباغ مقدم؛ علیرضا خوش دل