نویسنده = حاجی زاده، ابراهیم
بررسی اثر گندزدایی آب با کلر بر رها سازی و حذف اندوتوکسین

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 249-256

عباس رضائی؛ قادر غنی زاده؛ احمد رضا یزدانبخش؛ قربان بهزادیان نژاد؛ علی خوانین؛ محمد تقی قانعیان؛ سید داور سیادت؛ ابراهیم حاجی زاده


حذف تولوئن از هوا به‌وسیله خاصیت فوتوکاتالیستی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تحریک شده با اشعه ماورا بنفش

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 217-222

عباس رضایی؛ غلامحسین پورتقی؛ علی خوانین؛ رسول صراف ماموری؛ ابراهیم حاجی زاده؛ فیروز ولی پور