نویسنده = دانشمندی، محمد
تاثیر مصرف گلوکز خوراکی بر سطح کورتیزول پرستاران شب‏کار

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 57-61

حسین امیری؛ حسین محمودی؛ محمد دانشمندی؛ عباس عبادی؛ مسعود سیرتی نیر؛ مهوش جعفری


ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پرستاران با آگاهی نسبت به اتونومیک دیس‌رفلکسی در جانبازان قطع نخاع

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 71-74

فخرالدین فیضی؛ مسعود واحدی؛ محمد دانشمندی؛ عباس عبادی؛ مسعود سیرتی؛ حسین امیری


تاثیر آموزش خودامدادی و دگرامدادی به روش سخنرانی و بسته نرم افزار چندرسانه ای بر میزان دانش پایوران

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 7-10

محمد دانشمندی؛ علی عسگری؛ سید داود تدریسی؛ عباس عبادی؛ جمیله مختاری


ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 167-171

محمد دانشمندی؛ حسین امیری؛ مسعود واحدی؛ معصومه فرشی؛ عبدا... ثقفی؛ فرزانه ذیقیمت


ارزیابی و مقایسه برانکاردهای متداول در بهداری سپاه با یک نوع برانکارد تاشونده

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381، صفحه 11-15

محمد دانشمندی؛ هومن بخشنده؛ خسرو خوئینی