نویسنده = خاقانی‌زاده، مرتضی
یادگیری خدمات محور در پرستاری: یک تحلیل مفهوم تکاملی راجرز (مطالعه مروری)

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 532-543

فرشید رحیمی بشر؛ سید مصطفی حسینی؛ مرتضی خاقانی‌زاده؛ امیر واحدیان عظیمی


تاثیر‎ ‎اجرای ‏FOCUS-PDCA‏ بر عملکرد بخش‎ ‎اورژانس بیمارستان شهید محلاتی تبریز

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 277-282

اسماعیل حیدرانلو؛ مرتضی خاقانی‌زاده؛ عباس عبادی؛ مسعود سیرتی؛ ناهید اقدسی مهرآباد؛ و همکاران


بررسی رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نیروهای مسلح

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 175-184

مرتضی خاقانی زاده؛ عباس عبادی؛ مسعود سیرتی نیر؛ منظر رحمانی