نویسنده = توفیقی، شهرام
کاربست مدل تحلیل ذینفعان اشمیر در طراحی الگوی اعتبار بخشی بیمارستان‌های ایران

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1395، صفحه 335-343

علی حسن شعبان خمسه؛ محمدرضا ملکی؛ سیدجمال الدین طبیبی؛ شهرام توفیقی


ارزیابی مدل‌های ساختار سازمان‌های بهداشت و درمان نظامی در نبرد ناهمطراز

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 85-91

مهدی ابراهیم نیا؛ علی فرزانه؛ عباس عبادی؛ شهرام توفیقی


کیفیت مدیریت دانش در یک بیمارستان نظامی براساس شاخص‌های مدل تعالی بالدریج

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 213-216

شهرام توفیقی؛ محمدصالح فلاح؛ مجتبی خواجه آزاد


تاثیر طرح کیسی‌کاری بر شاخص‌های عملکردی در بخش‌های یک بیمارستان نظامی

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 155-158

روح ا... زابلی؛ سید حسام سیدین؛ سیف ا... خسروی؛ شهرام توفیقی


اثیر تغییرات سازمانی بر شاخص‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 173-179

شهرام توفیقی؛ محمود چاقری؛ احمد عامریون؛ علی اکبر کریمی زارچی


ارزیابی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین المللی در آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 75-80

احمد عامریون؛ شهرام توفیقی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ حسین ممقانی؛ محمد مسکرپور امیری


طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 117-122

برزو فرهی بوزنجانی؛ علی صداقت؛ محمد بازرگانی؛ محمدکریم بهادری؛ شهرام توفیقی


ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 23-26

بتول نحریر؛ عباس عبادی؛ شهرام توفیقی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ حسن هنرور


میزان رضایت مندی بیماران بستری و مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 37-44

احمد عامریون؛ مهدی ابراهیم نیا؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ شهرام توفیقی؛ روح ا... زابلی؛ حسن رفعتی


بررسی ساختار، فرایند و فعالیت های بخش اورژانس در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) در سال 1386

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 257-263

محمد کریم بهادری؛ صدیقه میرهاشمی؛ فرزاد پناهی؛ شهرام توفیقی؛ روح الله زابلی؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ علی شمس نورانی؛ مریم رضایی


بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های شهر تهران در مواجهه با حوادث غیر مترقبه

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 103-111

روح ا... زابلی؛ شهرام توفیقی؛ احمد عامریون؛ حمید مقدسی