نویسنده = خاقانی زاده، مرتضی
مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 71-74

عباس عبادی؛ شهلا یوسفی گشتاسب؛ مرتضی خاقانی زاده؛ سید محمد جواد حسینی؛ افسانه رئیسی فر؛ معصومه معصومی؛ فاطمه محمود زاده؛ محسن ملاهادی


طراحی برنامه آموزشی آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث زیستی با روش دلفی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 19-23

شهلا یوسفی؛ عباس عبادی؛ سید محمدجواد حسینی؛ مرتضی خاقانی زاده؛ مرتضی ایزدی؛ خدا بخش احمدی؛ محمد غلامی


تاثیر آموزش حل تعارض بر کیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 45-51

اکرم پرنده؛ مسعود سیرتی نیر؛ مرتضی خاقانی زاده؛ علی اکبر کریمی زارچی